בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר

דוקטורט – פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר

בפרק זה יוצגו ממצאי המחקר. חלקו הראשון של הפרק יוקדש לתיאור אוכלוסיית המחקר ולתיאור ההשתתפות במוסדות, הקשר בין הדיירים ועמדותיהם כלפי ההשתתפות, תחושת היעילות העצמית ומקורות המשמעות של הדיירים.
בחלק השני של הפרק יובאו הממצאים המתייחסים לקשר שבין המאפיינים של הדיירים, הקשר שבין הדיירים, עמדותיהם כלפי ההשתתפות, תחושת היעילות העצמית, המשמעות וסוג המוסד ובין השתתפות הדיירים.
החלק השלישי של הפרק מציג את מודל המחקר. בתחילת תת-פרק זה יוצגו הקשרים שבין המשתנים התלויים ובהמשכו יוצגו ניתוחי הרגרסיות והאינטראקציות שבין המשתנים התלויים ובין ההשתתפות.

תיאור אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר כוללת 285 דיירים תשושים ועצמאיים, גברים ונשים המתגוררים בבתי אבות ובדיור מוגן לא ממשלתי וממשלתי (להלן מוסדות) בכל הארץ, לפחות במשך חצי שנה. 135 מהם מתגוררים בתשעה בתי אבות, 75 מתגוררים בחמישה בתי דיור מוגן לא ממשלתי, ו-75 מתגוררים בחמישה בתי דיור מוגן ממשלתי. התפלגות הדיירים שהשתתפו במחקר לפי סוג המוסד מוצגת בתרשים 1.

תיאור מאפייני רקע אישיים של המרואיינים
מאפייני הרקע האישיים של משתתפי המחקר מוצגים בלוח 1. הלוח מציג את התפלגות כל הדיירים על פי מאפייני הרקע שלהם ואת התפלגותם בשלושת סוגי המוסדות. בדיקת מובהקות ההבדלים נערכה באמצעות מבחני חי בריבוע ( ).

דילוג לתוכן