בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ב1 – שאלות המחקר והשערותיו חלק א'

דוקטורט – פרק ב1 – שאלות המחקר והשערותיו חלק א'

שאלות המחקר המרכזיות הן:
1. מהם הביטויים של השתתפות הדיירים במוסדות: עוצמת השפעתם בקבלת החלטות ותדירות השתתפותם בצורות השתתפות.

2. מהי מידת ההשפעה של מאפייני הרקע של הדיירים– גיל, מצב בריאות, מגדר, סטטוס סוציו-אקונומי ופעילות ציבורית בעבר – על ההשתתפות:
א. מהי מידת ההשפעה הישירה של מאפייני הרקע על ההשתתפות.
ב. מהי מידת ההשפעה של מאפייני הרקע על השתתפות הדייר באמצעות המשתנים המתווכים:
• עמדות כלפי ההשתתפות ותפיסת קשריו עם הדיירים.
• תחושת יעילות עצמית.
• תפיסת ההשתתפות כמקור מעניק משמעות.

3. מהי מידת ההשפעה של: תחושת יעילות עצמית, עמדות כלפי השתתפות, תפיסת הקשר עם הדיירים ותפיסת ההשתתפות כמקור מעניק משמעות על השתתפות הדייר.

4. האם קיימים הבדלים במידת השתתפות הדיירים בשלושת סוגי המוסדות: בתי אבות, דיור מוגן לא ממשלתי ודיור מוגן ממשלתי.

השערת העל של המחקר המתוארת בתרשים המוצג להלן היא: עוצמת ההשתתפות של הדייר בקבלת החלטות בתחומים הנוגעים לחייהם במוסד ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות הארגונית והחברתית-קהילתית מושפעים מסוג המוסד שבו הוא מתגורר, ממאפייניו האישיים, מתחושת היעילות העצמית שלו, מתפיסתו את קשריו עם הדיירים, מעמדותיו כלפי ההשתתפות ומתפיסתו את ההשתתפות כמקור למשמעות.

דילוג לתוכן