בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק ב'

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק ב'

הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מקורות משמעות
לוח 39 מציג את הקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין מקורות המשמעות.
נתוני הלוח מצביעים על קשר חיובי מובהק בין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין מציאת משמעות במקורות האלה: החיים החברתיים במוסד וערכים חברתיים. ככל שהגיל וההשכלה גבוהים יותר וככל שהמצב הכלכלי והמסוגלות הבריאותית טובים יותר, כן גבוהה יותר המשמעות שמוצאים הדיירים במקורות משמעות אלו. קשר חיובי מובהק נמצא גם בין השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין מקור המשמעות פעילות פנאי, וכן בין מקור המשמעות הנאות החיים ובין מסוגלות בריאותית

מגדר ומקורות המשמעות
כדי לבדוק אם קיימים הבדלים בין נשים לגברים בנוגע למידה שבה החיים החברתיים במוסד הם מקור של משמעות נעשה ניתוחMANOVA . לוח 40 מציג את הממוצעים וסטיות התקן וכן את ההבדלים בין נשים לגברים לגבי מקורות המשמעות שנבדקו במחקר זה.

בניתוח MANOVA נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים:F(5,269)=3.56 ; p<.001 . בניתוחי שונות שנעשו לכל מדד בנפרד נמצא הבדל מובהק בין נשים לגברים לגבי מקור המשמעות פעילות פנאי. נשים מוצאות משמעות בפעילות פנאי יותר מגברים. פעילות ציבורית בעבר ומשמעות לוח 41 מציג את ההבדלים בין דיירים שהיו פעילים בעבר בפעילות ציבורית לדיירים שלא היו פעילים בעבר בפעילות ציבורית בנוגע לממוצעים של מרכיבי המשמעות. בניתוח MANOVA נמצא הבדל מובהק בין הדיירים שהיו פעילים בעבר לאלו שלא היו פעילים:F(5,279)=6.68 ; p<.001 . נתוני הלוח מצביעים על כך שנבדקים שהיו פעילים בעבר דיווחו שהם מוצאים באופן מובהק יותר משמעות במוסד ויותר משמעות בערכים חברתיים ובהנאות החיים מדיירים שלא היו פעילים בעבר. לסיכום: הממצאים מאשרים את השערת המחקר. מקורות המשמעות הכלליים ותפיסת החיים החברתיים במוסד כמקור משמעות קשורים באופן מובהק למאפיינים האישיים. תפיסת החיים החברתיים במוסד כמקור משמעות וערכים חברתיים כמקור משמעות נמצאו קשורים באופן ישיר לגיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית. כן נמצא שהמשמעות בתחומים אלו אצל נבדקים שהיו פעילים בעבר גבוהה יותר מן המשמעות אצל נבדקים שלא היו פעילים בעבר. משמעות בהנאות החיים נמצאה קשורה בקשר ישיר לא גבוה במסוגלות בריאותית. כן דיווחו פעילים בעבר על משמעות גבוהה יותר בהנאות החיים מהלא פעילים. משמעות בפעילות פנאי נמצאה קשורה באופן ישיר בהשכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית. נשים דיווחו על יותר משמעות בפעילות פנאי מגברים.

דילוג לתוכן