בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – תחושת היעילות העצמית של הדיירים

דוקטורט – פרק ג3 – תחושת היעילות העצמית של הדיירים

תחושת היעילות העצמית נבדקה במחקר באמצעות מדד כללי ובאמצעות ארבעה מרכיבים: השפעה בתחומי חברה ותרבות, אסרטיביות, קשר עם הצוות והגנה על ה"עצמי" (Self ).
תחושת היעילות העצמית נבחנה בעזרת שאלון הבודק באיזו מידה מרגיש הדייר שהוא יכול להתמודד עם 21 מצבים במוסד. טווח התשובות האפשרי הוא על סולם בן שבע דרגות: מ-1 –כלל לא יכול ועד7 – יכול במידה רבה מאוד. ככל שהציון גבוה יותר, כך תפיסת היעילות העצמית גבוהה יותר. הממוצעים וסטיות התקן של המדדים השונים וכן תוצאות ניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בלוח 19.

נתוני הלוח מצביעים על כך שהממוצע הכללי של תחושת היעילות העצמית של הדיירים גבוה מעט מבינוני ושונה בכל אחד מהמדדים. תחושת היעילות העצמית הנמוכה ביותר היא לגבי יכולתם להשפיע בנושאים מוסדיים כלליים, כמו פעילות התרבות, קישוט המוסד, שיפור האווירה ודאגה לאינטרסים של דיירים אחרים. תחושת היעילות העצמית הגבוהה ביותר היא בהגנה על ה"עצמי", הכוללת את שמירת הפרטיות במוסד. כן גבוהה תחושת היעילות העצמית בקשר עם הצוות. עיון בפריטים שמהם מורכב המדד קשר עם הצוות (נספח, לוח 9) מצביע על כך שלדיירים תחושת יעילות גבוהה מאוד לגבי היכולת שלהם להיפגש עם הנהלת המוסד (M=5.85, SD=1.76) ולקבל את תשומת לבו של הצוות (M=5.97, SD=1.66).
הממצאים מצביעים אפוא על פער גדול בין תחושת היעילות העצמית הגבוהה של הדיירים בקשריהם עם הצוות וביכולת ההגנה שלהם על ה"עצמי" ובין תחושת היעילות העצמית הנמוכה בנוגע ליכולת ההשפעה במוסד ותחושת יעילות עצמית בינונית בנוגע לאסרטיביות. השוואה בין המוסדות (נספח, לוח 19) מצביעה על כך שתחושת היעילות העצמית הכללית של הדיירים בדיור מוגן הלא ממשלתי ובבתי אבות גבוהה יותר באופן מובהק מתחושת היעילות העצמית של דיירי הדיור המוגן הממשלתי. השוואה בין הדיירים משלושת סוגי המוסדות לגבי תחושת היעילות העצמית שלהם בכל אחד ממדדי המשנה של תחושת היעילות מצביעה על כך שבתחומים הגנה על ה"עצמי" וקשר עם הצוות תחושת היעילות העצמית של דיירי בתי אבות והדיור המוגן הלא ממשלתי גבוהה מאוד וגבוהה באופן מובהק מזו של דיירי הדיור המוגן הממשלתי. לעומת זאת, בנוגע להשפעה על הפעילות בתחומי תרבות וחברה תחושת היעילות של דיירי בתי האבות היא הנמוכה ביותר, ונמוכה באופן מובהק מזו של דיירי הדיור המוגן הלא ממשלתי והדיור מוגן הממשלתי. לא נמצא הבדל בין המוסדות בתחושת היעילות של הדיירים בתחום האסרטיביות.

דילוג לתוכן