בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – תיאור השתתפות הדיירים במוסדות

דוקטורט – פרק ג2 – תיאור השתתפות הדיירים במוסדות

השתתפות הדיירים נבדקה משני היבטים:
א. עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות בתחומים שונים של פעילות המוסד.
ב. תדירות המעורבות בצורות השתתפות שונות.
צורות ההשתתפות של הדיירים נבחנו בשני מישורים, מישור ארגוני ומישור חברתי-קהילתי.

עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות
השתתפות הדיירים בקבלת החלטות נבדקה על ידי מדד כללי ושלושה מדדי משנה: קבלת החלטות בתחום התרבות, בתחום החברה ובנושאים מוסדיים נוספים. עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות נבדקה באמצעות סולם של חמש דרגות: 1 – ההחלטה בידי הצוות בלבד, 2 – הצוות מחליט בנושא מתוך התחשבות בדעת הדייר (או לאחר שמיעת דעת הדייר), 3 – הדייר שותף בקבלת ההחלטות, 4 – הדייר מחליט בנושא מתוך התחשבות בדעת הצוות, 5 – הדייר מחליט בנושא.
לוח 3 מציג את ממוצעי השתתפות הדיירים בשלושת התחומים ובכל אחד מהנושאים שנבדקו ואת ממוצע ההשתתפות הכללי.

הממצאים מצביעים על עוצמת השתתפות נמוכה מאוד בקבלת החלטות, המשתקפת הן במדד הכללי והן בכל אחד מהתחומים שנמדדו. עוצמת ההשתתפות של הדיירים נעה בין כלל לא משתתף ובין השתתפות באמצעות הבעת דעה. עוצמת ההשתתפות הנמוכה ביותר היא בקבלת החלטות בתחומים המוסדיים. בתחומים אלו ההחלטות הן בידי הצוות בלבד ללא כל השתתפות של הדיירים. עוצמת השתתפות מעט גבוהה יותר נמצאה בתחומי התרבות והחברה, אך גם בתחומים אלו ממוצע השתתפות הדיירים נמוך.
בחינת ההשתתפות של הדיירים בנושאים שנבדקו מצביעה על כך שההשתתפות הגבוהה ביותר בקבלת החלטות בתחום התרבות היא בנושא ההרצאות. ההשתתפות הגבוהה ביותר בקבלת החלטות בתחום החברה היא בנושא הכרת המוסד לדיירים חדשים. בשני נושאים אלו ההשתתפות הממוצעת של הדיירים מתקרבת להבעת דעה.
בכל הנושאים המוסדיים שנבדקו אין כל השתתפות של הדיירים.

דילוג לתוכן