בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א3 – מגדר וסיכום

דוקטורט – פרק א3 – מגדר וסיכום

קיים שוני בין התנהגות נשים וגברים ( .(Powers 1996השוני מתבטא במספר תחומים:
א. התמודדות עם לחצים – גברים מתמודדים עם לחצים באמצעות ניסיון לשנות את הסביבה בתהליכים של פתרון בעיות. נשים מתמודדות עם לחצים באמצעות ניסיון לשנות את המשמעות הנתפסת של הלחץ (.(Lazarus & Folkman 1984
ב. העדפות של פעילויות – גברים מעדיפים פעילויות חשיבה (,(Lawton, Moss & Fulcomer 1986/7 ספורט ובילויים מחוץ לבית (,(Atchley 1991 ואילו נשים מעורבות יותר בפעילויות תרבות וחברה ובפעילות עם משפחה וחברים (,Lemke & Moos 1989 Atchley 1991).
ג. השתתפות קהילתית –גברים משתתפים יותר בפעילויות במסגרות קהילתיות שבסיסן ארצי
(Verba & Nie 1972 ,.(Booth 1972, Booth & Bubchuk 1973 ולעומתם, נשים מעורבות יותר בהושטת טיפול וסיוע לאנשים (Adams, Blieszner & Vries 2000 ).
ד. פעילות במוסדות – Timako & Moos (1991)מדווחים שמוסדות עם אוכלוסייה גדולה יותר של נשים נוטים להיות בעלי אקלים חברתי המדגיש יחסים הדדיים טובים. הנשים תומכות יותר בדיירים אחרים ושמות דגש על יחסים חברתיים בין-אישיים. במקביל, היעדר יחסים בין-אישיים מספקים במוסד פוגע בשביעות הרצון של נשים במוסד יותר מאשר בשביעות רצונם של הגברים, וגורם להן תחושת דיכאון (Cummings 2002).
המחקרים הנזכרים לעיל מצביעים על כך שקיים שוני בהתנהגות של נשים וגברים לאורך כל טווח החיים, כולל שלב הזקנה. השוני מתבטא בסוג הפעילויות שבהן הם מעדיפים לעסוק ובאופן שבו הם בונים יחסים בין-אישיים. הבדלים אלו עשויים להשתקף בתחומי השתתפותם במוסדות. נשים ייטו יותר להשתתף בתחומים של עזרה הדדית ופעילויות תרבות וחברה, ואילו גברים ייטו יותר להשתתף בתחומים ארגוניים.
לסיכום:
המסקנה הנובעת מהספרות שנסקרה עד כה היא שמאפייני הרקע של הדיירים עשויים להשפיע על פעילותם במוסד ועל השתתפותם הארגונית, החברתית והקהילתית. הגורמים המעכבים השתתפות הם גיל גבוה וירידה בבריאות ובעצמאות. גורמים אלו פוגעים ביכולת ובמסוגלות של הדיירים ומקשים על פעילותם והשתתפותם. העלייה לארץ מארצות לא דמוקרטיות עלולה להיות גורם נוסף המעכב השתתפות בגלל היעדר הרגלים של דמוקרטיה בארצות המוצא.
גורמים העשויים לעודד השתתפות הם מעורבות בעבר בפעילות ציבורית, בעלות על משאבים כלכליים והשכלה. גורמים אלו מקנים תחושה של שליטה בסביבה. מגדר עשוי להשפיע על צורת ההשתתפות של הדיירים.
אולם בהתייחס לתיאורית טווח החיים, הניבוי של ההשתתפות באמצעות מאפייני הרקע שנסקרו עשוי להיות חלקי ומצומצם, מפני שעוצמת ההשתתפות של הדייר במוסד מושפעת ממגוון רחב מאוד של גורמים המשפיעים באופן שונה על כל אחד מהדיירים. בהמשך העבודה נדון בהשפעתם האפשרית של נושאים נוספים על ההשתתפות: עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות, תפיסתם את הקשר שבין הדיירים, תחושת היעילות העצמית והמשמעות שמוצא הדייר בחיים החברתיים במוסד ובהשתתפות.

דילוג לתוכן