בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות ותפיסתם את הקשר עם הדיירים ובין השתתפותם המעשית חלק א'

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות ותפיסתם את הקשר עם הדיירים ובין השתתפותם המעשית חלק א'

עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות נבדקו בשישה תחומים: הרצון להשתתף בקבלת החלטות, הערכת חשיבות ההשתתפות, עמדות כלפי אחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות, תפיסת המניעים להשתתפות, עמדות כלפי חברי הוועד וסיבות להימנעות מחברות בוועד.

רצון להשתתף בקבלת החלטות
הקשר בין רצון הדיירים להשתתף בקבלת החלטות ובין עוצמת השתתפותם באופן מעשי מוצג בלוח 26.

נתוני הלוח מצביעים על קשר חזק מאוד בין רצון הדיירים להשתתף בכל אחד מהתחומים ובין מידת השתתפותם במעשה בקבלת החלטות באותו תחום. קיומו של קשר חזק בין הרצון להשתתף ובין עוצמת ההשתתפות מצביע על כך שהשתתפותם הנמוכה של הדיירים, כפי שתוארה בתת-הפרק הדן בהשתתפות, תואמת את רצונם.

עמדות הדיירים בנוגע לחשיבות ההשתתפות ולאחריות על פעילויות חברה ותרבות ותפיסת הקשר עם הדיירים
הקשר שבין עמדות הדיירים באשר לחשיבות ההשתתפות ומידת אחריותם הרצויה על פעילויות חברה ותרבות ותפיסת הקשר שלהם עם דיירים אחרים במוסד ובין עוצמת השפעתם על קבלת החלטות ותדירות השתתפותם בצורות ההשתתפות השונות מוצג בלוח 27

נתוני הלוח מצביעים על קשר חיובי בין תפיסת הקשר עם הדיירים והערכת חשיבות ההשתתפות ובין כל מרכיבי ההשתתפות. ככל שהקשר עם הדיירים נתפס כחזק יותר וככל שההשתתפות נתפסת כחשובה יותר, כן עולות עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ותדירות ההשתתפות בכל צורות ההשתתפות.
הקשר החזק ביותר הוא בין תפיסת הקשר עם הדיירים ובין כל תחומי ההשתתפות וחלק מצורות ההשתתפות. קשר חזק קיים גם בין עמדות המכירות בחשיבות ההשתתפות ובין השתתפות בפעילות ציבורית. הקשר של עמדות המכירות בחשיבות ההשתתפות עם מרכיבי ההשתתפות הנוספים הוא בינוני.
תמיכה באחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות קשורה בקשר חזק עד בינוני להשתתפות בקבלת החלטות וקשורה בקשר חלש להשתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות, אולם אינה קשורה לתדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות האחרות.

מניעים להשתתפות ועמדות כלפי חברי הוועד
הקשר שבין תפיסת המניעים להשתתפות ועמדות כלפי חברי הוועד ובין השתתפות הדיירים בקבלת החלטות ומעורבותם בצורות ההשתתפות השונות מוצג בלוח 28.

נתוני הלוח מצביעים על קשר בין תפיסת ההשתתפות כנובעת ממניעים חברתיים ועמדות חיוביות כלפי חברי הוועד ובין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות, תדירות ההשתתפות בפעילות ציבורית ועזרה מעשית לדיירים. ככל שהדייר תופס את המניעים להשתתפות כחברתיים וככל שיש לו עמדות חיוביות יותר כלפי חברי הוועד, כן עוצמת השתתפותו גדולה יותר. תפיסת ההשתתפות כנובעת ממניעים חברתיים קשורה גם בתדירות גבוהה יותר של פנייה ישירה להנהלה ולצוות.
לא נמצא קשר בין תפיסת המניעים להשתתפות כאישיים ועמדה שלילית כלפי חברי הוועד ובין מרבית המדדים השונים של ההשתתפות. מניעים אישיים להשתתפות חברתית נמצאים בקשר שלילי עם תמיכה נפשית בדיירים, ועמדה שלילית כלפי חברי הוועד נמצאת בקשר שלילי חלש עם פעילויות חברה ותרבות. ככל שהדייר תופס את המניעים להשתתפות חברתית כמניעים אישיים, כן קטנה תדירות השתתפותו באמצעות תמיכה נפשית בדיירים, וככל שעמדתו של הדייר כלפי חברי הוועד שלילית, כן קטנה השתתפותו בפעילויות חברה ותרבות.

סיבות להימנעות מחברות בוועד
לוח 29 מציג את הקשר שבין סיבות להימנעות מחברות בוועד ובין ההשתתפות.
נתוני הלוח מצביעים על כך שהערכה נמוכה לתפקידי הוועד (תפיסת התפקיד כלא מעניין) ולחצים חיצוניים קשורים להימנעות דיירים מהשתתפות. ללחצים חיצוניים קשר שלילי עם השתתפות בקבלת החלטות ועם השתתפות בפעילויות חברה ותרבות ובפעילות ציבורית. להערכה נמוכה לתפקידי הוועד קשר שלילי עם השתתפות בקבלת החלטות. ככל שלדיירים הערכה נמוכה יותר לתפקידי הוועד וככל שהם תופסים את החברות בוועד כמזמנת לחצים חיצוניים, כן תפחת עוצמת השתתפותם בקבלת החלטות.

דילוג לתוכן