בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין סוג המוסד ובין ההשתתפות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין סוג המוסד ובין ההשתתפות

שאלת המחקר האחרונה מתייחסת להבדלים בין שלושת סוגי המוסדות: בתי אבות, דיור מוגן לא ממשלתי ודיור מוגן ממשלתי בעוצמת ההשתתפות של הדיירים. השערת המחקר היא שיימצאו הבדלים בין המוסדות בעוצמת ההשתתפות הארגונית של הדיירים.
בחינת ההבדלים בין המוסדות מספקת היבט נוסף על ההשתתפות, המתייחס לקשר שבין הסביבה המוסדית ובין השתתפות הדיירים. בחלק זה של הפרק יפורטו ההבדלים והדמיון בין שלושת סוגי המוסדות בעוצמת ההשתתפות של הדיירים כפי שהיא באה לידי ביטוי בהשפעת הדיירים על קבלת החלטות ובתדירות ההשתתפות בצורות השתתפות ארגוניות וקהילתיות.
ההבדלים בין המוסדות בעוצמת השתתפות הדיירים נבדקו באמצעות ניתוחי MANOVA חד-כיווניים, המיועדים לבדיקת הבדלים בין ממוצעים.

ההבדלים בין המוסדות בעוצמת ההשתתפות של הדיירים בקבלת החלטות
עוצמת ההשתתפות של הדיירים באמצעות השתתפות בקבלת החלטות נבדקה על ידי מדד כללי ושלושה מדדי משנה: קבלת החלטות בתחום התרבות, בתחום החברה ובנושאים מוסדיים.
עוצמת ההשתתפות של הדיירים וההבדלים בין המוסדות בעניין זה מוצגים בלוח 32.

הלוח מצביע על עוצמת השפעה נמוכה מאוד בכל שלושת סוגי המוסדות הן במדד הכללי של קבלת החלטות והן בתחומי המשנה: תרבות, חברה ונושאים מוסדיים. ממוצע עוצמת ההשתתפות בכל המוסדות נע בין אין השתתפות כלל ובין השתתפות באמצעות הבעת דעה. בניתוח MANOVA נמצא הבדל מובהק בין המוסדות השונים: F(12,540) = 6.81 ; p< .001. ניתוח השונות (ANOVA) שנעשה לכל מדד בנפרד מצביע על הבדלים מובהקים בין הדיור המוגן ובין בתי האבות בעוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות במדד הכללי ובעוצמת ההשתתפות בתחומים תרבות וחברה. נמצא שעוצמת ההשתתפות של הדיירים בדיור המוגן הממשלתי ועוצמת ההשתתפות של הדיירים בדיור המוגן הלא ממשלתי דומות וגבוהות מעוצמת ההשתתפות של הדיירים בבתי האבות. עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות בנושאים מוסדיים בבתי האבות דומה לזו שבדיור המוגן הלא ממשלתי ופחותה מזו שבדיור המוגן הממשלתי. הבדלים בין המוסדות בתדירות ההשתתפות בצורות השתתפות נבדקו ההבדלים בין המוסדות בתדירות ההשתתפות בפעילויות חברה ותרבות, בפעילות ציבורית, בפנייה ישירה ועקיפה להנהלה ולצוות, במתן עזרה מעשית לדיירים ובמתן תמיכה לדיירים. לוח 33 מציג את תדירות ההשתתפות של הדיירים בכל שלושת המוסדות. ניתוח MANOVA לבדיקת ההבדלים בין סוגי פעילות אלו מצביע על כך שלא נמצא הבדל מובהק בין המוסדות במרבית צורות ההשתתפות: F(6,532) = 1.03 ; p > .05 . הבדל מובהק בין המוסדות נמצא אך ורק בתדירות ההשתתפות באמצעות תמיכה נפשית בדיירים: F(12,540) = 6.81 ; p< .001. הלוח מצביע על כך שהתמיכה הנפשית הגבוהה ביותר בדיירים היא בבתי האבות והנמוכה ביותר היא בדיור המוגן הממשלתי. לסיכום: הממצאים מצביעים על עוצמת השפעה נמוכה מאוד על קבלת החלטות בכל שלושת סוגי המוסדות. עם זאת, הממצאים מראים כי עוצמת ההשתתפות בדיור מוגן, הממשלתי והלא ממשלתי, גבוהה באופן מובהק מעוצמת ההשתתפות בבתי אבות. בכל שלושת המוסדות ממוצע ההשפעה אינו עולה על הבעת דעה. לא נמצאו הבדלים בתדירות השתתפות הדיירים במרבית צורות ההשתתפות. בכל שלושת המוסדות ההשתתפות הציבורית, העזרה המעשית לדיירים והפנייה העקיפה להנהלה ולצוות נמוכים מאוד. בכל שלושת המוסדות תדירות ההשתתפות בפעילויות חברה ותרבות שהמוסד מארגן, ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות העובדים וההשתתפות באמצעות תמיכה נפשית בדיירים היא בינונית. עם זאת, נמצא שתדירות מתן התמיכה הנפשית בבתי האבות גבוהה באופן מובהק מתדירות התמיכה הנפשית הניתנת בדיור המוגן.

דילוג לתוכן