בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק א'

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק א'

שלוש ההשערות האחרונות של המחקר עוסקות בקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין עמדות הדיירים, הקשר שלהם עם הדיירים האחרים, תחושת היעילות העצמית והמשמעות שמוצאים הדיירים בחיים ובחיים החברתיים במוסד. פרק זה יציג את ממצאי המחקר הנוגעים לקשר שבין משתנים אלו. בתחילה יוצג הקשר שבין המאפיינים האישיים ובין עמדות הדיירים, הקשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומקורות המשמעות. לאחר מכן יוצג הקשר שבין תחושת יעילות עצמית ובין המשמעות שהדייר מוצא בחיים ובחיים החברתיים במוסד, ולבסוף יוצג הקשר שבין מאפיינים אלו לבין עצמם.

הקשר בין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין עמדותיהם כלפי השתתפות וקשריהם עם הדיירים האחרים
השערת המחקר עוסקת בקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין עמדותיהם כלפי ההשתתפות וקשריהם עם חברת הדיירים. הנתונים בנושא זה מוצגים בלוח 34.
נתוני הלוח מצביעים על קשר שלילי בין גיל ובין מרבית המדדים של עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות וכלפי ועד הדיירים. קשר שלילי חזק ומובהק נמצא בין גיל ובין קשר עם הדיירים ומניעים אישיים להשתתפות חברתית. קשר שלילי בינוני עד חלש נמצא בין גיל ובין מניעים חברתיים להשתתפות חברתית, מניעים אישיים לחברות בוועד, הימנעות מחברות בוועד עקב לחצים חיצוניים ועמדות חיוביות כלפי חברי הוועד. ככל שהגיל עולה, כך קטן הקשר עם הדיירים והעמדות כלפי ההשתתפות וחברי הוועד יותר שליליות. להשכלה קשר חיובי מובהק עם קשר עם הדיירים ועמדה חיובית כלפי ההשתתפות וכלפי חברי הוועד. למסוגלות בריאותית קשר חיובי מובהק עם קשר עם הדיירים.

פעילות ציבורית בעבר, קשר עם הדיירים ועמדות כלפי ההשתתפות
לוח מספר 35 מציג את הקשר שבין פעילות ציבורית בעבר ובין מרכיבי עמדות הדיירים והקשר עם הדיירים.

נתוני הלוח מצביעים על קיומם של הבדלים מובהקים בין דיירים שהיו פעילים ובין אלו שלא היו פעילים בשישה מדדים: קשר עם הדיירים, הכרה בחשיבות ההשתתפות, אחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות, מניעים חברתיים לחברות בוועד, מניעים אישיים להשתתפות חברתית ועמדות חיוביות כלפי חברי הוועד. לדיירים שהיו פעילים בעבר קשר חזק יותר עם הדיירים ועמדתם כלפי ההשתתפות חיובית יותר.
לסיכום:
הממצאים מאשרים את השערת המחקר בנוגע לקשר שבין מאפיינים אישיים ובין עמדות הדיירים כלפי השתתפות במוסד. קיים קשר שלילי מובהק בין גיל ובין הקשר עם הדיירים ומרבית המדדים של עמדות הדיירים. להשכלה ולמסוגלות בריאותית קשר חיובי חלש עם קשר עם הדיירים. לדיירים שהיו פעילים בעבר בפעילות ציבורית קשר חיובי חזק יותר עם חברת הדיירים ועמדותיהם כלפי ההשתתפות חיוביות יותר. השכלה נמצאה קשורה בקשר חיובי מובהק עם עמדות חיוביות כלפי ההשתתפות.

הקשר בין מאפיינים אישיים ובין תחושת יעילות עצמית
לוח 36 מציג את הקשר שבין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין תחושת יעילות עצמית.

נתוני הלוח מצביעים על קיום קשר בין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין המדדים השונים של תחושת היעילות העצמית. גיל ומצב כלכלי נמצאו קשורים בקשר חיובי חזק ומובהק עם יעילות בהגנה על ה"עצמי". ככל שהנבדקים מבוגרים יותר וככל שמצבם הכלכלי טוב יותר, כן תחושת היעילות שלהם בהגנה על ה"עצמי" גבוהה יותר. קשר חיובי מובהק נמצא בין השכלה ומסוגלות בריאותית ובין מרבית המדדים של תחושת היעילות העצמית.
מגדר ותחושת יעילות עצמית
לוח 37 מציג את ההבדלים בין גברים לנשים בתחושת היעילות העצמית.

בניתוח MANOVA נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת היעילות העצמית בהתייחס למדדים אלו: F(4,271) = 5.33 ; p< .001. בניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד (ANOVA) נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים בתחושת היעילות שלהם בנושא האסרטיביות ובמידה מועטה גם בקשר עם הצוות. גברים חשים עצמם יותר אסרטיביים מנשים ובקשר שלהם עם הצוות אפשר להבחין בתחושת יעילות עצמית חזקה מעט יותר מזו של הנשים. פעילות ציבורית בעבר ותחושת יעילות עצמית לוח 38 מציג את הנתונים על הקשר בין פעילות ציבורית בעבר ובין תחושת היעילות העצמית. בניתוח MANOVA שנעשה למדדים של תחושת יעילות עצמית בהתייחס לפעילות ציבורית בעבר נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת היעילות העצמית בין דיירים שהיו פעילים בעבר ובין אלו שלא היו פעילים בכל המדדים של תחושת היעילות העצמית מלבד מדד הגנה על ה"עצמי": F(4,280) = 6.04 ; p< .001. לסיכום: הממצאים מאשרים את השערת המחקר. קיים קשר בין המאפיינים האישיים ובין המדדים השונים של תחושת יעילות עצמית. גיל קשור בקשר חיובי מובהק עם הגנה על ה"עצמי", ובקשר שלילי מובהק עם השפעה בתחומי חברה ותרבות. השכלה ומסוגלות בריאותית קשורות בקשר חיובי עם כל המדדים של תחושת היעילות מלבד הגנה על ה"עצמי", ומצב כלכלי קשור להגנה על ה"עצמי" ובקשר מובהק נמוך עם תחושת יעילות כללית. כן נמצא שלגברים תחושת יעילות עצמית גבוהה מובהקת בתחום האסרטיביות, ובקשר עם הצוות. נבדקים שהיו פעילים בעבר בפעילות ציבורית דיווחו על תחושת יעילות עצמית גבוהה בהרבה מזו של נבדקים שלא היו פעילים בעבר בכל המדדים של היעילות העצמית מלבד המדד הגנה על ה"עצמי".

דילוג לתוכן