בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק ב'

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק ב'

הקשר בין פעילות ציבורית בעבר להשתתפות
לוח 24 מציג את ההבדלים בעוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ובתדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות בין דיירים שהיו פעילים בעבר בפעילות ציבורית ובין דיירים שלא היו פעילים בפעילות ציבורית.
ניתוח MANOVA לבדיקת ההבדלים בין דיירים שהיו פעילים מבחינה ציבורית ובין אלו שלא היו פעילים מצביע על כך שההשתתפות של שתי קבוצות הדיירים בקבלת החלטות, בעזרה מעשית לדיירים, בפנייה לצוות באמצעות אחרים ובפעילות ציבורית היא נמוכה מאוד. בניתוח השונות (ANOVA) שנעשה לכל מדד בנפרד נמצא הבדל מובהק בעוצמת ההשתתפות בין שתי קבוצות דיירים אלו: F(10,281)=10.02; p< .001. עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ותדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות של דיירים שהיו פעילים בעבר גבוהות משל אלו שלא היו פעילים. ההבדלים הם בכל מדדי ההשתתפות. ההבדלים הבולטים ביותר הם בעוצמת ההשתתפות במדד הכללי של קבלת החלטות, בקבלת החלטות בתחום התרבות ובתדירות ההשתתפות בפעילות ציבורית. השתתפות דיירים שהיו פעילים בעבר בפעילויות חברה ותרבות והשתתפותם באמצעות תמיכה נפשית בדיירים הן בינוניות, ואילו השתתפות דיירים שלא היו פעילים בעבר בצורות השתתפות אלו נמוכה מבינונית. הקשר בין מגדר להשתתפות ההשערה השישית היא שנשים מעדיפות להשתתף בתחומים חברתיים ושגברים מעדיפים להשתתף בתחומים ארגוניים. הממצאים הנוגעים להשערה זו מוצגים בלוח 25. ניתוחMANOVA לבדיקת ההבדלים בין נשים לגברים בעוצמת ההשתתפות בתחומים השונים ובצורות ההשתתפות מצביע על הבדלים ביניהם בעוצמת ההשתתפות. בניתוח שונות (ANOVA) שנעשה לכל מדד בנפרד נמצא הבדל מובהק בעוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ובתדירות ההשתתפות באמצעות מתן תמיכה נפשית לדיירים: F(3,281)=3.74; p< .05. נתוני הלוח מצביעים על כך שעוצמת ההשתתפות של גברים בקבלת החלטות בתחום החברה ובתחום הנושאים המוסדיים גבוהה מזו של הנשים, ואילו נשים בצורה מובהקת נותנות יותר מגברים תמיכה נפשית לדיירים.

דילוג לתוכן