בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א2 – השפעת הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית על השתתפות הדיירים

דוקטורט – פרק א2 – השפעת הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית על השתתפות הדיירים

א2. השפעת הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית על השתתפות הדיירים
השתתפות הדיירים במוסדות נחקרה בעיקר בשל ההכרה בתרומתה לפיתוחן של סביבות מגורים הומניות יותר ((Lawton 1977, Moos & Lemke 1984. החוקרים שדנו בשנות השישים ובשנות השבעים בהשפעה השלילית של הטוטאליות המוסדית על חיי הדיירים ( (Goffman 1961, Townsend 1962 הסיטו את המחקר לכיוון של בחינת ההשפעה של הסביבה המוסדית והצוות על נכונות הדיירים להביע את דעותיהם ו/או העדפותיהם. מסיבה זו במחקרים לא מעטים הושם הדגש בהשפעת המשתנים המבניים והגורמים הקשורים בסביבה הפנים-מוסדית על ההשתתפות, אך לא נבדקו באופן יסודי מרכיבים הקשורים בדיירים עצמם ובעמדותיהם כלפי ההשתתפות.
נושא נוסף הנסקר בהרחבה בספרות המחקרית הוא השפעת הערכים החברתיים על תפיסת הזקנה ועל החיים במוסדות לזקנים. אף שמחקרים אלו אינם דנים בהשתתפות דיירים, חלק מממצאיהם עשויים להסביר גם נושא זה.
להלן ייסקרו בקצרה המשתנים הנזכרים בספרות המחקרית שעשויים להסביר את רמת ההשתתפות במוסדות ואת היקפה.

דילוג לתוכן