בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א1-1 סקירת ספרות

דוקטורט – פרק א1-1 סקירת ספרות

פרק א: ס ק י ר ת ס פ ר ו ת
השתתפות קשישים במוסדות היא פועל יוצא של המגמה הכללית הרווחת כיום בעולם המערבי, הרואה בהשתתפות צרכנים בשירותי הרווחה מטרה חשובה שיש לחתור למימושה.
הבסיס הערכי להשתתפות דיירים במוסדות מעוגן בעיקרון בסיסי, שלפיו לאדם יש זכות להשתתף באופן ישיר בהכרעות ובקבלת החלטות בתחומים שונים הנוגעים לחייו ((Pateman 1976.
סקירת הספרות תוקדש להגדרת המושג השתתפות דיירים, לפירוט מטרות ההשתתפות ומרכיביה ולדיון בגורמים המשפיעים על קיומה.

א1. השתתפות דיירים: הגדרת המושג ופירוט מרכיביה ומטרותיה

הגדרת המושג השתתפות דיירים
ההשתתפות היא סוג של פעילות חברתית ( Lawton 1983, 1985 ( שהדייר עשוי לעסוק בה במוסד. מדובר בפעילות מתוך בחירה וללא תמורה כספית, ועל כן ניתן להגדירה כפעילות התנדבותית ( . (Cnaan & Amrofell 1994
קטן (1983) גוזר את המושג השתתפות דיירים במוסדות מתוך המושג הכללי: "השתתפות צרכנים בארגוני רווחה", ומגדיר אותו כ"מעורבות פרטים וקבוצות, שאינם ממונים או מועסקים, בארגונים אשר לפעולותיהם השפעה ישירה על מצבם ותנאי חייהם". זהו היבט רחב הכולל אפשרות של השתתפות דיירים בשני מישורים: מישור אישי, כלומר, מעורבות בהחלטות הנוגעות להם באופן אישי, ומישור ארגוני, כלומר, מעורבות בתחומים הנוגעים לציבור הדיירים בכללותו.
( Monk, Kaye & Litwin ( 1984מדגישים בהגדרת ההשתתפות בעיקר את המרכיב של ביזור השליטה והפיקוח במבנה החברתי. הם מגדירים השתתפות כ"מעורבות אזרחים בקבלה ובעיצוב ההחלטות המשפיעות על חיי היומיום שלהם".
Keith-Ross (1974) ,(, Keith (1980 ( Hazan ( 1980 ,1992מעלים היבט נוסף של השתתפות דיירים במוסדות, כאשר הם מדגישים את השתתפות הדיירים בחיים הקהילתיים של המוסד וביחסי הגומלין החברתיים בין התושבים.
ההגדרות מבטאות אפוא שלושה מישורים שבהם יכול הדייר להשתתף במוסד:
1. מישור אישי – השתתפות במישור זה מתבטאת במעורבותו של הדייר בהחלטות הנוגעות לו כפרט: בקביעת אופי הטיפול הניתן לו, באפשרויות הבחירה הניתנות לו ובמידת האוטונומיה שממנה הוא נהנה במוסד Moos 1981)).
2. מישור ארגוני – השתתפות במישור זה מתבטאת במעורבות הדיירים בקביעת המדיניות ודפוסי הפעולה של הארגון ביחס לציבור הדיירים בכללותו, למשל, קבלת החלטות בנושאי תרבות וחברה, פעילות השירותים המקצועיים במוסד, קליטת דיירים חדשים וקבלת עובדים חדשים או פיטורי עובדים.
3 מישור חברתי – השתתפות במישור זה מתבטאת במעורבות פעילה של הדייר בחיי הקהילה של המוסד, ביחסים החברתיים שבין התושבים ובעזרה לתושבים הזקוקים לכך (Gaugler & Kane 2001 ). מעורבות במישור החברתי עשויה להוות אמצעי של תושבים לרכוש לעצמם עמדות כוח, סטאטוס ומנהיגות.

עבודה זו תתמקד במעורבות ובהשתתפות קשישים בשני התחומים האחרונים בלבד: בהשתתפות במישור הארגוני ובמישור החברתי.

דילוג לתוכן