בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים

המרכיבים של השתתפות דיירים
השתתפות דיירים במוסדות היא מושג רחב ומורכב העשוי לבוא לידי ביטוי בצורות מרובות בעת מימושו הלכה למעשה (Valokivi 2004). בספרות ניתן למצוא התייחסות לתשעה מרכיבים עיקריים של השתתפות (קטן 1983):
1. תפקידי המשתתפים – את התפקידים שהדיירים עשויים למלא במוסדות ניתן לדרג על רצף שראשיתו בתפקידים שגרתיים ובעלי השפעה נמוכה, כמו ביצוע פעילויות שגרתיות על פי הנחיית צוות המוסד, המשכו בהעברת מידע לצוות המוסד ולהנהלה על הצרכים של אוכלוסיית הדיירים ושותפות בקבלת החלטות בתחומים הנוגעים לחיי הדיירים במוסד, וסופו בתפקידים בעלי השפעה גבוהה כשההחלטות הן בידי הדיירים עצמם. התפקידים משקפים אפוא את "עוצמת ההשתתפות".
2. תחומי המעורבות של המשתתפים – מרכיב זה משמעו הסוג והמספר של תחומי הפעולה שבהם מעורבים הדיירים המשתתפים, כמו תחום התרבות, תחומים חברתיים-קהילתיים והסדרים מוסדיים.
3. צורות השתתפות – השתתפות ארגונית וחברתית-קהילתית יכולה להתבטא במספר צורות, כמו השתתפות בפעילויות החברה והתרבות שמציע המוסד, השתתפות בוועדים או ועדות שונות, השתתפות באספת דיירים, כתיבה בעיתון דיירים, עבודה התנדבותית בספריית המוסד, פנייה ישירה של הדייר למנהל, להנהלה או לצוות, פנייה עקיפה להנהלה ולצוות באמצעות קרובי משפחה, דיירים ואחרים, עזרה מעשית (אינסטרומנטלית) לדיירים אחרים ותמיכה נפשית על ידי הקשבה לבעיות של הדיירים, עידוד ומתן עצות. Bass & Dunteman (1963) מתייחסים גם לאוריינטציה שבמתן העזרה. העזרה של המשתתף יכולה להיות מכוונת לפרטים כאינדיבידואלים או, לחלופין, מכוונת לקבוצה כולה.
(Thoits (1985 מתייחס לשני מרכיבים של תמיכה נפשית:
א. הפגנת אהבה, אהדה, הערכה, אמפתיה וסימפתיה.
ב. מתן מידע, ייעוץ, היזון חוזר וכו'.
שני המרכיבים עשויים לספק תמיכה נפשית לדיירים.
השתתפות חברתית כוללת שני מרכיבים נוספים:
א. יוזמה מצד העוזר – המידה שהעוזר יוזם את האינטראקציה לעומת אפשרות של עזרה כתגובה לסיטואציה.(Osgood 1970)
ב. דרך מתן העזרה – אם היא חד-צדדית, כלומר, צד אחד תמיד עוזר והאחר נעזר, או באמצעות שיתוף פעולה והדדיות בין העוזר לנעזר.(Schwartz & Howard 1982)

דילוג לתוכן