המאמרים של נאוה מדור חיים

דוקטורט - פרק א2 - השפעת הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית על השתתפות הדיירים

א2. השפעת הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית על השתתפות הדיירים למידע נוסף »

דוקטורט-סקירת ספרות-השתתפות קשישים במוסדות בארץ ובעולם

השתתפות קשישים במוסדות בארץ ובעולם
ההכרה בתרומה של השתתפות הקשישים לאיכות חייהם במוסדות ותפיסתה כתורמת להומניזציה של המוסד באות לידי ביטוי בתקנות ובחוקים המחייבים הקמת ועדי דיירים במספר ארצות. במדינות רבות בארצות-הברית חוקקו חוקים המחייבים את המוסדות לשתף את הקשישים באמצעות הקמת ועדי דיירים למידע נוסף »

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים 3

צירופים שונים של תשעת מרכיבים אלו מאפשרים לאתר סוגים שונים של השתתפות במוסדות לקשישים.
Wozner (1990)משלב את המרכיבים "צורת ההשתתפות" ו"תפקיד המשתתף" למושג אחד המבטא את עוצמת ההשתתפות האפשרית של הדייר:
1. עקיפה וסמלית, מתבטאת בידיעה של הדייר על הנעשה במוסד.
2. עקיפה ומוחשית, מתבטאת בנוכחות הדייר, אך ללא השתתפות מעשית.
3. ישירה וסמלית, מתבטאת בבחירת נציגים.
4. קונקרטית,ישירה, מתבטאת במשא ומתן לצורך שותפות בקבלת ההחלטות.

לסיכום:
הסקירה מצביעה על אפשרות של השתתפות הדיירים במספר תחומים ארגוניים וחברתיים-קהילתיים ועל שש צורות שבאמצעותן עשויה להתבטא השתתפות הדיירים: למידע נוסף »

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים 2

4. שיטות ההשפעה של הדיירים – את שיטות ההשפעה של הדיירים ניתן למיין לפי שני קריטריונים עיקריים:
א. שיטות ממוסדות שמשמען השתתפות במסגרות פורמליות, כמו מפגשים מאורגנים בין הדיירים ובין הנהלת המוסד, שבהם הדיירים מביעים את דעתם בנושאים הקשורים לחיים במוסד, לעומת שיטות לא ממוסדות, המבוססות על השתתפות לא פורמלית, באמצעות פנייה ישירה של הדייר למנהל או לאיש צוות.
ב. שיטות המבוססות על קונפליקט עם ההנהלה, כגון מכתבי תלונה להנהלה או התארגנות הדיירים כנגד החלטת ההנהלה, לעומת שיטות המבוססות על הסכמה עמה, כגון משא ומתן וקבלת החלטות משותפות של הדיירים והנהלת המוסד. למידע נוסף »

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים

המרכיבים של השתתפות דיירים
השתתפות דיירים במוסדות היא מושג רחב ומורכב העשוי לבוא לידי ביטוי בצורות מרובות בעת מימושו הלכה למעשה (Valokivi 2004). בספרות ניתן למצוא התייחסות לתשעה מרכיבים עיקריים של השתתפות (קטן 1983): למידע נוסף »

דוקטורט - פרק א4-1 סקירת ספרות

ה. פיקוח על התנהגות הדיירים
באמצעות ההשתתפות ניתן לגייס את מפעילי הלחצים הפוטנציאליים מבין הדיירים ולשלבם במוסד. יצירת "קואופוטציה" של לקוחות (קטן 1983, 1974) מאפשרת להנהלת המוסד מגע שוטף עם הדיירים ומנהיגיהם, ובכך נעשה השיתוף לאמצעי לספיגת לחצים.

הדיון מצביע על כך שהשתתפות דיירים במוסדות נתפסת כביטוי לזכות יסודית של הפרט החי בחברה דמוקרטית וכתהליך המכוון ליצור שינוי בשלושה מישורים: במישור האישי – יצירת שינוי בתחושת היכולת האישית של הדייר במוסד ובדימוי העצמי שלו. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק א3-1 סקירת ספרות

ג. מיצוי המשאבים של הדיירים
לרשות הדיירים עומדים משאבים של ידע, מיומנויות וניסיון שהם רכשו במהלך השנים באמצעות לימודים פורמאליים, עבודה ועוד. נוסף על כך, יש להם ידע על צורכיהם של הקשישים המתגוררים במוסד. העמדת משאבים אלו לרשות המוסד עשויה לתרום לחברת הדיירים בתחומים רבים ומגוונים, כגון ארגון פעילויות חברה ותרבות, ארגון הספרייה והנחיית חוגים. השימוש בידע ובמיומנויות של הדיירים עשוי להשלים את המשאבים העומדים לרשות המוסד ולרשות עובדיו המקצועיים, ולאפשר פעילות ענפה בתוך המוסד (קטן 1983, 1974).

ד. השפעת ההשתתפות על איכות הטיפול במוסד למידע נוסף »

דוקטורט - פרק א2-1 סקירת ספרות

המטרות של השתתפות הדיירים
הספרות העוסקת בשאלת השתתפות דיירים במוסדות מצביעה על מגוון של מטרות המניעות גורמים שונים לנסות לקיים את ההשתתפות במוסדות. בחינת המטרות והמשמעות שלהן עבור הדיירים והמערכת המוסדית תיעשה להלן.

א. השפעת ההשתתפות על הדייר הקשיש כפרט
ההשתתפות עשויה לתרום לדייר במספר דרכים:
1. סיוע לדייר להשתלב במוסדולהגביר את תחושת הרווחה שלו. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק א1-1 סקירת ספרות

פרק א: ס ק י ר ת ס פ ר ו ת
השתתפות קשישים במוסדות היא פועל יוצא של המגמה הכללית הרווחת כיום בעולם המערבי, הרואה בהשתתפות צרכנים בשירותי הרווחה מטרה חשובה שיש לחתור למימושה.
הבסיס הערכי להשתתפות דיירים במוסדות מעוגן בעיקרון בסיסי, שלפיו לאדם יש זכות להשתתף באופן ישיר בהכרעות ובקבלת החלטות בתחומים שונים הנוגעים לחייו ((Pateman 1976.
סקירת הספרות תוקדש להגדרת המושג השתתפות דיירים, לפירוט מטרות ההשתתפות ומרכיביה ולדיון בגורמים המשפיעים על קיומה.

א1. השתתפות דיירים: הגדרת המושג ופירוט מרכיביה ומטרותיה

הגדרת המושג השתתפות דיירים למידע נוסף »

דוקטורט - מבוא 2

אפשר שזו הסיבה שנושא השתתפות הדיירים במוסדות לקשישים זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב מרובה. השתתפות פעילה נתפסת כתורמת לפיתוחן של סביבות מגורים הומאניות יותר וכתנאי חיוני להבטחת איכות החיים של הדיירים. במחקר אנו עדים לדיונים על הגורמים הבולמים את קיומה של ההשתתפות ו/או מסייעים לה ועל התלבטויות לגבי הדרכים שבאמצעותן ניתן להתגבר על המכשולים המקשים על קידומו של רעיון זה. כל קידום של ידע בנושא זה לגבי אוכלוסייה ספציפית עשוי לתרום להבנה טובה יותר של הגורמים המשפיעים על השתתפות דיירים במוסדות ועל השתתפות של אנשים זקנים בקבלת החלטות בכלל. למידע נוסף »

שלב תוכן