המאמרים של נאוה מדור חיים

דוקטורט - פרק ג2 - השתתפות חברתית-קהילתית עזרה מעשית לדיירים

ההשתתפות החברתית-קהילתית נבדקה באמצעות שתי צורות השתתפות: עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בדיירים. להלן יובאו הממצאים הנוגעים לשתי צורות השתתפות אלו.

עזרה מעשית לדיירים
עזרה מעשית לדיירים נבדקה באמצעות תשעה פריטים, כגון עריכת קניות, מתן שירותים שונים וביקור חולים. הציון בכל אחד מהמדדים נע על סולם של ארבע דרגות: 1. בכלל לא, 2. לעתים רחוקות, 3. לעתים קרובות, 4. באופן קבוע.
לוח 8 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות במרכיבים השונים של צורת השתתפות זו.

נתוני הלוח מראים שהשתתפות הדיירים באמצעות עזרה מעשית (אינסטרומנטלית) קיימת בתדירות נמוכה מאוד. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - השתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות

פנייה עקיפה להנהלה ולצוות משמעה פנייה באמצעות קרוב משפחה, ועד הדיירים, אחד הדיירים או פנייה יחד עם דיירים נוספים. תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות נעה על סולם בן ארבע דרגות:
1. כלל לא פונה
2. פונה לעתים רחוקות
3. פונה, אך לא באופן קבוע
4. פונה באופן קבוע, תמיד כשאני צריך.
לוח 7 מציג את ממוצע ההשתתפות במרכיבים של צורת השתתפות זו
נתוני הלוח מצביעים על תדירות נמוכה מאוד של השתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות. תדירות השימוש באמצעי זה קרובה יותר לכלל לא פונה מלפונה לעתים רחוקות

דוקטורט - פרק ג2 - פנייה ישירה להנהלה ולצוות

השתתפות באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות משמעה פנייה ישירה למנהל, להנהלה, לאחות, למטפלת, לעובדת הסוציאלית, לעובדת התרבות או לעובדת התעסוקה. תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה לצוות נעה על סולם בן ארבע דרגות: 1. כלל לא פונה, 2. פונה לעתים רחוקות, 3. פונה, אך לא באופן קבוע, 4. פונה באופן קבוע, תמיד כשאני צריך. לוח 6 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - השתתפות בפעילות ציבורית

השתתפות בפעילות ציבורית כוללת חברות בוועד דיירים ובוועדים נוספים, כמו ועדת תרבות וועדת תפריט, השתתפות באספות דיירים, כתיבה בעיתון הדיירים, ארגון פעולות תרבות ועבודה בספריית המוסד.
תדירות ההשתתפות בפעילות זו נבדקה באמצעות סולם של ארבע דרגות:
1. בכלל לא משתתף
2. משתתף לפעמים
3. משתתף לעתים קרובות
4. משתתף באופן קבוע
לוח 5 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות במרכיבי הפעילות הציבורית במוסדות. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - צורת השתתפות ארגונית וחברתית-קהילתית

צורות ההשתתפות של הדיירים כוללות ארבע צורות של השתתפות ארגונית ושתי צורות של השתתפות חברתית-קהילתית. השתתפות ארגונית כוללת השתתפות בפעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד, השתתפות בפעילות ציבורית ובכללה חברות בוועדים, השתתפות באמצעות פנייה ישירה לצוות ופנייה באמצעות אחרים. השתתפות חברתית-קהילתית כוללת מתן עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בהם.

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - תיאור השתתפות הדיירים במוסדות

השתתפות הדיירים נבדקה משני היבטים:
א. עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות בתחומים שונים של פעילות המוסד.
ב. תדירות המעורבות בצורות השתתפות שונות.
צורות ההשתתפות של הדיירים נבחנו בשני מישורים, מישור ארגוני ומישור חברתי-קהילתי.

עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג1 - תיאור תחושת מסוגלות בריאותית של הדיירים

המסוגלות הבריאותית של המרואיינים נבדקה באמצעות שבע שאלות המתייחסות לשלושה נושאים: תפיסת מצב השמיעה, הראייה והניידות, הערכת המידה שבה הבריאות מגבילה אותם בעיסוקים שונים והערכה עצמית של מצב בריאותם ויכולת תפקודם לעומת הדיירים האחרים. מרכיבי תחושת מסוגלות בריאותית של הדיירים וההבדלים בין דיירי שלושת סוגי המוסדות בעניין מסוגלות בריאותית נבדקו באמצעות מבחני חי בריבוע ( ). הממצאים מוצגים בלוח 2. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר חלק ב'

לוח 1: מאפייני רקע אישיים של המרואיינים והתפלגותם בשלושת סוגי המוסדות (במספרים מוחלטים ובאחוזים) למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר

בפרק זה יוצגו ממצאי המחקר. חלקו הראשון של הפרק יוקדש לתיאור אוכלוסיית המחקר ולתיאור ההשתתפות במוסדות, הקשר בין הדיירים ועמדותיהם כלפי ההשתתפות, תחושת היעילות העצמית ומקורות המשמעות של הדיירים.
בחלק השני של הפרק יובאו הממצאים המתייחסים לקשר שבין המאפיינים של הדיירים, הקשר שבין הדיירים, עמדותיהם כלפי ההשתתפות, תחושת היעילות העצמית, המשמעות וסוג המוסד ובין השתתפות הדיירים.
החלק השלישי של הפרק מציג את מודל המחקר. בתחילת תת-פרק זה יוצגו הקשרים שבין המשתנים התלויים ובהמשכו יוצגו ניתוחי הרגרסיות והאינטראקציות שבין המשתנים התלויים ובין ההשתתפות.

תיאור אוכלוסיית המחקר למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ב2 - אוכלוסיית המחקר חלק ב'

דמיון ושוני בין המרכיבים המבניים של המוסדות הנחקרים למידע נוסף »

שלב תוכן