המאמרים של נאוה מדור חיים

דוקטורט - פרק ג3 - סיבות להימנעות מחברות בוועד וסיכום

שלושה מדדים מתייחסים לסיבות אפשריות שבגללן נמנעים דיירים מלהיות חברים בוועד: לחצים חיצוניים, התרכזות הדיירים בעצמם והערכה נמוכה לתפקיד זה. מאחר שטווח הציונים של פריטים אלו נע בין 0 ל-1, נעשתה טרנספורמציה של הציונים לסולם של 1-5, המקביל לסולמות האחרים המתייחסים לעמדות כלפי ההשתתפות במוסד. תפיסת הדיירים את הסיבות שבגללן דיירים נמנעים מחברות בוועד מוצגת בלוח 18. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - עמדות כלפי חברי הוועד

הדיירים נשאלו לדעתם על תכונות חברי הוועד. ציון תכונות חיוביות מעיד על עמדה חיובית כלפי חברי הוועד, ואילו ציון תכונות שליליות מעיד על עמדה שלילית כלפיהם.
התשובות לכל אחד מהפריטים הן על רצף של שתי דרגות: כן ולא. מאחר שטווח הציונים של פריטים אלו נע בין 0 ל-1, נעשתה טרנספורמציה של הציונים לסולם של 1-5, המקביל לסולמות האחרים המתייחסים לעמדות כלפי ההשתתפות במוסד. הממצאים מוצגים בלוח 17 למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - עמדות כלפי הדיירים המשתתפים

ממד נוסף שנבדק במחקר הוא עמדת הדיירים כלפי דיירים המשתתפים במוסד מבחינה חברתית וכלפי דיירים החברים בוועד. הדיירים התבקשו לציין אם לדעתם המניעים להשתתפות הם אישיים (רצון לתועלת אישית) או חברתיים (רצון לתרום לדיירים אחרים). תפיסת המניעים כאישיים משקפת התייחסות שלילית כלפי המשתתפים. לעומת זאת, תפיסת המניעים כחברתיים משקפת התייחסות חיובית. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - תפיסת הקשר עם הדיירים

תשע שאלות בוחנות את אופן תפיסת הדייר את קשריו עם חברת הדיירים. חלק מהשאלות בודקות באיזו מידה הוא מכיר את הדיירים המתגוררים במוסד ובמחלקה שבה הוא שוהה. שאלות נוספות בודקות את טיב הקשר שלו עם חברת הדיירים ואת מידת התעניינותו בבעיות של דיירים אחרים. טווח התשובות הוא על סולם של חמש דרגות: מאף לא אחד מהדיירים, יחידים (או מעטים), קבוצה קטנה, קבוצה גדולה ועד רוב הדיירים, או מבכלל לא מתעניין ועד מתעניין במידה רבה מאוד. לוח 15 מציג את תפיסת הקשר של הדייר עם חברת הדיירים. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - עמדות הדיירים לגבי חשיבות ההשתתפות ואחריות על פעילויות חברה ותרבות

בבדיקת עמדות הדיירים באשר לחשיבות ההשתתפות נבדקו עמדותיהם בנוגע לצורות השתתפות שונות: אספות דיירים, דיונים קבוצתיים, התנדבות בתוך המוסד, עיתון דיירים וועד דיירים. נוסף על כך, נבדקה מידת אחריותם הרצויה על פעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד. בכל המדדים טווח הציונים נע על סולם בן חמש דרגות: בין כלל לא חשוב או כלל לא רצוי ועד חשוב מאוד או רצוי מאוד. הממצאים על עמדת כלל הדיירים בנושאים אלו מוצגים בלוח 14. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - תיאור עמדות הדיירים, קשר עם הדיירים, תחושת יעילות עצמית ומשמעות

חלק זה של העבודה מתייחס לעמדות הדיירים כלפי ההשתתפות והמשתתפים במוסד, לתפיסת הקשר של הדיירים עם חבריהם למוסד, לתחושת היעילות העצמית שלהם ולמקורות המשמעות של הדיירים. בהמשך פרק זה יוצגו הממצאים של המחקר בנושאים אלו. נוסף על כך, יוצגו ההבדלים בין שלושת המוסדות בכל אחד ממשתנים אלו. ההבדלים בין המוסדות נבדקו באמצעות ניתוחי מנובהMANOVA) ) חד-כיווניים, המיועדים לבדיקת הבדלים שבין ממוצעים. הלוחות נתונים בנספח (לוחות 14-20). למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים - סיכום

בדיקת היקף ההשתתפות ועוצמתה מצביעה על הממצאים האלה: עוצמת ההשתתפות של הדיירים בקבלת החלטות ותדירות ההשתתפות במרכיבים שנבדקו אינן אחידות. עוצמת השתתפות נמוכה מאוד נמצאה במרכיבי ההשתתפות האלה: המדד הכללי של קבלת החלטות וקבלת החלטות בתחומי התרבות והחברה. השתתפות הדיירים בתחומים אלו מוגבלת לכל היותר להבעת דעה. בתחום הנושאים המוסדיים אין השתתפות כלל. תדירות השתתפות נמוכה מאוד נמצאה גם במרבית המרכיבים של ההשתתפות הציבורית (השתתפות בוועדים, כתיבה בעיתון, ארגון פעולות תרבות ועבודה בספרייה) ועזרה מעשית לדיירים ובכל המרכיבים של פנייה עקיפה להנהלה ולצוות. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים - צורות ההשתתפות

המחקר בדק את הקשר בין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות האלה: פעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד, פעילות ציבורית, פנייה ישירה להנהלה ולצוות, פנייה עקיפה להנהלה ולצוות, עזרה מעשית לדיירים ומתן תמיכה נפשית. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים

הממצאים בנושא זה מציגים את הקשר שבין ההשתתפות בתחומים השונים בקבלת החלטות, את הקשרים שבין תדירות ההשתתפות של הדיירים בצורות ההשתתפות שנבדקו וכן את הקשר הקיים בין השתתפות בקבלת החלטות ובין השתתפות בצורות ההשתתפות שנבדקו.
ההשתתפות בקבלת החלטות
במחקר נבדק הקשר שבין עוצמת ההשתתפות הכללית של הדיירים בקבלת החלטות לעוצמת השתתפותם בשלושה תחומי השתתפות: תרבות, חברה ונושאים מוסדיים. נבדק המתאם בין המדד הכללי של השתתפות בקבלת החלטות ובין מדדי המשנה: תרבות, חברה ונושאים מוסדיים.
המתאמים בין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות בתחומים השונים מוצגים בלוח 10. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג2 - השתתפות חברתית-קהילתית מתן תמיכה נפשית לדיירים

התמיכה הנפשית עשויה להתבטא בהקשבה לבעיות אישיות, בעידוד דיירים בקשייהם בתוך המוסד ובמתן עצות. תמיכה זו בדיירים נבדקה בשלוש רמות: ידידים וחברים, דיירים מחדרים סמוכים ודיירים שאינם ידידים או שכנים. הציון בכל אחד מהמדדים נע על סולם של ארבע דרגות:
1. בכלל לא
2. לעתים רחוקות
3. לעתים קרובות
4. באופן קבוע.
הממצאים על אודות ההשתתפות במרכיבי התמיכה בדיירים מוצגים בלוח 9 למידע נוסף »

שלב תוכן