המאמרים של נאוה מדור חיים

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק ב'

הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מקורות משמעות
לוח 39 מציג את הקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין מקורות המשמעות.
נתוני הלוח מצביעים על קשר חיובי מובהק בין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין מציאת משמעות במקורות האלה: החיים החברתיים במוסד וערכים חברתיים. ככל שהגיל וההשכלה גבוהים יותר וככל שהמצב הכלכלי והמסוגלות הבריאותית טובים יותר, כן גבוהה יותר המשמעות שמוצאים הדיירים במקורות משמעות אלו. קשר חיובי מובהק נמצא גם בין השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין מקור המשמעות פעילות פנאי, וכן בין מקור המשמעות הנאות החיים ובין מסוגלות בריאותית

מגדר ומקורות המשמעות למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין מאפיינים אישיים של הדיירים ובין עמדותיהם, קשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומשמעות חלק א'

שלוש ההשערות האחרונות של המחקר עוסקות בקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין עמדות הדיירים, הקשר שלהם עם הדיירים האחרים, תחושת היעילות העצמית והמשמעות שמוצאים הדיירים בחיים ובחיים החברתיים במוסד. פרק זה יציג את ממצאי המחקר הנוגעים לקשר שבין משתנים אלו. בתחילה יוצג הקשר שבין המאפיינים האישיים ובין עמדות הדיירים, הקשר עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית ומקורות המשמעות. לאחר מכן יוצג הקשר שבין תחושת יעילות עצמית ובין המשמעות שהדייר מוצא בחיים ובחיים החברתיים במוסד, ולבסוף יוצג הקשר שבין מאפיינים אלו לבין עצמם. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין סוג המוסד ובין ההשתתפות

שאלת המחקר האחרונה מתייחסת להבדלים בין שלושת סוגי המוסדות: בתי אבות, דיור מוגן לא ממשלתי ודיור מוגן ממשלתי בעוצמת ההשתתפות של הדיירים. השערת המחקר היא שיימצאו הבדלים בין המוסדות בעוצמת ההשתתפות הארגונית של הדיירים.
בחינת ההבדלים בין המוסדות מספקת היבט נוסף על ההשתתפות, המתייחס לקשר שבין הסביבה המוסדית ובין השתתפות הדיירים. בחלק זה של הפרק יפורטו ההבדלים והדמיון בין שלושת סוגי המוסדות בעוצמת ההשתתפות של הדיירים כפי שהיא באה לידי ביטוי בהשפעת הדיירים על קבלת החלטות ובתדירות ההשתתפות בצורות השתתפות ארגוניות וקהילתיות. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין תחושת יעילות עצמית להשתתפות

במחקר נבדק הקשר שבין תחושה כללית של יעילות עצמית וארבעה מדדי משנה של תחושת יעילות עצמית ובין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ותדירות ההשתתפות בצורות השתתפות שונות.
מדדי היעילות העצמית שנבדקו לקוחים מארבעה תחומים: השפעה בתחומי חברה ותרבות, אסרטיביות, קשר עם הצוות והגנה על ה"עצמי". לוח 30 מציג את הקשרים שבין מדדי היעילות העצמית ובין מדדי ההשתתפות. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות ותפיסתם את הקשר עם הדיירים ובין השתתפותם המעשית חלק א'

עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות נבדקו בשישה תחומים: הרצון להשתתף בקבלת החלטות, הערכת חשיבות ההשתתפות, עמדות כלפי אחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות, תפיסת המניעים להשתתפות, עמדות כלפי חברי הוועד וסיבות להימנעות מחברות בוועד.

רצון להשתתף בקבלת החלטות
הקשר בין רצון הדיירים להשתתף בקבלת החלטות ובין עוצמת השתתפותם באופן מעשי מוצג בלוח 26. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק ב'

הקשר בין פעילות ציבורית בעבר להשתתפות
לוח 24 מציג את ההבדלים בעוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ובתדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות בין דיירים שהיו פעילים בעבר בפעילות ציבורית ובין דיירים שלא היו פעילים בפעילות ציבורית. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג4 - הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק א'

בחלק זה של פרק הממצאים יובאו ממצאי המחקר המתייחסים לשאלות ולהשערות המחקר. הממצאים יוצגו לפי הסדר הזה: בתחילה יוצגו הממצאים הנוגעים לשש ההשערות הראשונות של המחקר. השערות אלו עוסקות בקשרים שבין המאפיינים האישיים של הדיירים, עמדותיהם כלפי ההשתתפות, קשריהם עם הדיירים, תחושת יעילות עצמית והמשמעות שמוצאים הדיירים בחיים ובחיים החברתיים במוסד ובין עוצמת השתתפותם במוסד. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק 3ג - המרכיבים של משמעות בחיים החברתיים במוסד

המדד "משמעות בחיים החברתיים במוסד" מורכב משמונה פריטים המתייחסים למשמעות שמוצא הדייר בחברת הדיירים ובפעילות במוסד. טווח הציונים נע על סולם בן שבע דרגות: מכלל לא משמעותי עבורי, משמעותי במידה מסוימת ועד מאוד משמעותי עבורי. ככל שהציון גבוה יותר, כך המקור משמעותי יותר עבור הדייר. ממוצעי הערכות הדיירים לכל אחד מפריטים אלו מוצגים בלוח 21. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - מקורות משמעות בחיים ובמוסד

במחקר נבדקו ארבעה מקורות של משמעות. שלושה מהמקורות – ערכים חברתיים, הנאות חיים ופעילות פנאי – הם כלליים, ומקור המשמעות הרביעי הוא ספציפי ומתייחס למשמעות שמוצא הדייר בחיים החברתיים במוסד. טווח הציונים נע על סולם בן שבע דרגות: מכלל לא משמעותי עבורי, משמעותי במידה מסוימת ועד מאוד משמעותי עבורי. ככל שהציון גבוה יותר, כך המקור משמעותי יותר עבור הדייר. הממוצעים וסטיות התקן של המדדים השונים המתייחסים לכלל הדיירים מוצגים בלוח 20. למידע נוסף »

דוקטורט - פרק ג3 - תחושת היעילות העצמית של הדיירים

תחושת היעילות העצמית נבדקה במחקר באמצעות מדד כללי ובאמצעות ארבעה מרכיבים: השפעה בתחומי חברה ותרבות, אסרטיביות, קשר עם הצוות והגנה על ה"עצמי" (Self ).
תחושת היעילות העצמית נבחנה בעזרת שאלון הבודק באיזו מידה מרגיש הדייר שהוא יכול להתמודד עם 21 מצבים במוסד. טווח התשובות האפשרי הוא על סולם בן שבע דרגות: מ-1 –כלל לא יכול ועד7 – יכול במידה רבה מאוד. ככל שהציון גבוה יותר, כך תפיסת היעילות העצמית גבוהה יותר. הממוצעים וסטיות התקן של המדדים השונים וכן תוצאות ניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בלוח 19. למידע נוסף »

שלב תוכן